Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας - Χατζηπατέρειο Κ.Α.Σ.Π. 

+30

Νέα της Μεταμόρφωσης

Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας - Χατζηπατέρειο Κ.Α.Σ.Π.

Το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας είναι Κοινωφελής Οργανισμός Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1967.        

Έχει έδρα την Αθήνα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ), σύμφωνα με το Π. Δ/γμα της 28-2-1982/ ΦΕΚ123/Τβ/82.

Με την υπ’ αριθ. Γ.Π: Π(2)γ/οικ.62583, πιστοποιήθηκε από το ΥΥΚΑ, ως Φορέας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, σύμφωνα με το Νόμο 2646/98.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Λειτουργίας, το Ίδρυμα έχει ως κύριο σκοπό τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρότυπων κοινωνικών προγραμμάτων, τα οποία αποβλέπουν στην ενίσχυση και ενδυνάμωση ατόμων και οικογενειών, κοινωνικών ομάδων και κοινοτήτων, ατόμων με αναπηρία, αλλά και άλλων ευπαθών ομάδων, προκειμένου να βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής τους και να εξασφαλίσουν ένα επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Επιπλέον στους σκοπούς του Ιδρύματος περιλαμβάνονται:

  • η υποκίνηση και η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των πολιτών για ενεργό συμμετοχή στα κοινά,
  • η ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου των σχολών Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα και άλλων συναφών επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας,
  • η διενέργεια ερευνών και μελετών για τον εντοπισμό και την εκτίμηση κοινωνικών αναγκών, καθώς και εκδοτικές δραστηριότητες για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

Η πολιτική του Ιδρύματος είναι να ανανεώνει τα προγράμματά του, να εμπλουτίζει και να διαμορφώνει τις δράσεις του, με γνώμονα τις σύγχρονες ανθρώπινες ανάγκες.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με βάση αυτό το μοντέλο, το Κέντρο έχει σε παράλληλη λειτουργία τέσσερα προγράμματα :

 §  Ημερήσιο πρόγραμμα

Λειτουργεί καθημερινά, 8.15 π.μ έως 13.00 μ.μ και δέχεται παιδιά ηλικίας 2-9 ετών, τα οποία παρακολουθούν θεραπευτικό και παιδαγωγικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Στη διάρκεια της παραμονής τους στο Κέντρο, βοηθούνται στη βελτίωση των κινητικών τους προτύπων, την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη του λόγου, την αυτοϋπηρέτηση, ενώ η συμμετοχή τους σε ομάδα συνομηλίκων συντελεί στην κοινωνικοποίησή τους. Τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας παρακολουθούν προσχολική αγωγή και εκπαίδευση και προετοιμάζονται για την ένταξή τους στο ειδικό ή κανονικό σχολείο. Τα παιδιά μεταφέρονται με τα σχολικά του Κέντρου.

 §  Πρόγραμμα Εξωτερικών θεραπειών

 Δέχεται βρέφη και παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετών, που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Ημερήσιο Πρόγραμμα. Επιδιώκει τους ίδιους στόχους, παρέχοντας τις θεραπείες που έχει ανάγκη το κάθε παιδί, στη συχνότητα που απαιτεί η κινητική του κατάσταση. Τα παιδιά συνοδεύονται στο Κέντρο από τους γονείς τους.

 §  Πρόγραμμα Περιοδικής Παρακολούθησης

 Εξυπηρετεί κυρίως παιδιά από την επαρχία μέχρι 14 ετών. Διαρκεί έως 2 εβδομάδες και παρέχεται περιοδικά 3 - 4 φορές ετησίως. Περιλαμβάνει αξιολόγηση της κατάστασης του παιδιού, θεραπεία, καθώς και οδηγίες και εκπαίδευση των γονιών. 

 §  Συμπληρωματικές δραστηριότητες του Κέντρου  

 «Το να μαθαίνεις να μοιράζεσαι, να εκφράζεις τις επιθυμίες και τις ανάγκες σου, αλλά να σέβεσαι αντίστοιχα και του άλλου, αποτελεί για το παιδί με αναπηρία το εφαλτήριο για το κτίσιμο και την διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, ώστε ως ενήλικας να μπορέσει να διαχειριστεί αποτελεσματικά όλες τις πλευρές της ζωής του»

 Υπηρετώντας το όραμα αυτό, το Κέντρο αναπτύσσει και παρέχει στα παιδιά που εξυπηρετεί συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως :

§  Ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εντός και εκτός Κέντρου

§  Εκπαίδευση στο φαγητό και την τουαλέτα

§  Επισκέψεις ομάδας θεραπευτών στο σπίτι

§  Ανταλλαγές επισκέψεων με άλλα σχολικά πλαίσια

§  Πρόγραμμα ελέγχου και προληπτικής οδοντιατρικής περίθαλψης   

§  Θεραπευτική ιππασία. Πρόκειται για μια εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση που συνδυάζει την ιδέα του αθλητισμού και του παιχνιδιού, επιδιώκοντας τη βελτίωση της κινητικής κατάστασης του παιδιού, αλλά και την κοινωνικοποίησή του.

§  Μουσικοθεραπεία. Εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση που σκοπό έχει την ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων, τη συναισθηματική ωριμότητα και την καλλιέργεια του αισθήματος του «ανήκειν» σε ομάδα. 

§  Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική Φροντίδα Το πρόγραμμα στηρίζεται από τον Παιδο-οδοντίατρο κ. Γρηγόρη Γρηγοράκη, ο οποίος προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του στα παιδιά του ΚΑΣΠ δυο φορές τον μήνα, από τον Οκτώβριο του 1995.

Πηγή